top of page

Política de Condicions

Condicions Generals de Venda de fogocasa.com

1- Generals:

 

Les presents condicions generals de venda s'apliquen estrictament a totes les vendes de productes efectuades a Espanya, incloses les Illes Balears i excloent les Illes Canàries i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla on no es presta servei, per fogocasa.com, domini propietat de Josué Balaguer Gargallo amb NIF nombre ES20476748D, Carrer Isaac Albéniz 11, 1ºD, 28222 Majadahonda (Madrid), amb destinació a persones físiques.

Tot comanda feta a fogocasa.com implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l'acceptació sense reserves pel Client de les Condicions Generals de Venda de fogocasa.com vigents el dia en què es dugui a terme la comanda corresponent. A més, el Client reconeix que l'acceptació de les presents condicions implicarà l'aplicació d'aquestes a la comanda a què es refereixen, així com a tot comanda posterior, amb excepció d'aquells casos en què noves condicions siguin posades en el seu coneixement per l'administrador. El fet que fogocasa.com no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer a elles en el futur o en el passat. Llei aplicable i jurisdicció competent. La interpretació i l'execució de les condicions, així com tots els actes que es siguin conseqüència d'elles, quedaran sotmesos al dret espanyol, llevat que hi hagi disposicions d'ordre públic contràries a això.

 

2- Preus:

 

Els preus publicats en fogocasa.com són en Euros (€) i són vigents excepte error tipogràfic. Tots els preus porten l'IVA inclòs aplicable en el dia de la comanda, qualsevol canvi de taxa d'IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda a fogocasa.com. Les ofertes sobre productes de venda a fogocasa.com es mostraran a l'apartat "Ofertes" o s'indicarà a la fitxa del producte i, si no s'indica el contrari, seran vàlides mentre es mostrin en pantalla.

 

3- Diferents maneres de pagament:

 

Les formes de pagament acceptades per fogocasa.com són la transferència bancària i el pagament amb targeta bancària de dèbit o crèdit:

 

Transferència Bancària:

En el cas de Transferència bancària, el processament de la comanda no és automàtic i porta una mica més de temps (24/48 hores).

Prèvia revisió de la comanda i contacte personalitzat amb el client, es procedirà a l'enviament de la factura proforma amb les instruccions de pagament.

Les instruccions de pagament contemplen el pagament del 60% de l'import total en concepte de reserva i el restant 40% de l'import total abans de procedir a l'enviament del producte.

Un cop estigui confirmada la transferència, fogocasa.com, informarà al client de la confirmació i es procedirà a la preparació o fabricació de la comanda, segons el producte comprat.

 

Pagament amb targeta de crèdit:

Es realitza a través de la plataforma de pagament internacional Stripe. El pagament és complet del 100% de l'import total i definitiu (Tarifa, impostos i transport), però es contempla el 60% en concepte de reserva.

 

4- Producte:

 

Les ofertes presentades per fogocasa.com són vàlides dins del límit de les existències disponibles al fabricant. L'empresa es reserva el dret de modificar l'assortiment de productes així com en els acabats disponibles en funció de les dificultats imposades pels seus proveïdors.

Les fotografies, gràfiques i les descripcions dels productes proposats a la venda només són orientatius i no comprometen de cap manera al venedor.

 

5- Enviaments:

 

Els productes adquirits es lliuraran a la persona i a l'adreça indicada a la comanda. Per defecte, les factures s'enviaran a l'adreça electrònica indicada pel client en l'hora de la seva alta en fogocasa.com.

Els dissabtes, diumenges i festius, no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes. No obstant la seva demora no implicarà ni anul·lació de la comanda ni indemnització. Una comanda es considera lliurat en el moment en què el transportista lliura el paquet o els paquets al client i aquest signa el document de recepció de lliurament.

 

Correspon al client verificar l'estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies en l'albarà de recepció de lliurament. Tots els productes s'envien amb assegurança per part de l'agència de transports, de manera que el client disposa de 24 hores. per comunicar mitjançant correu electrònic a incidencias@fogocasa.com de qualsevol anomalia en el lliurament, mitjançant còpia del document de lliurament, breu descripció del que ha passat i fotografies, fora d'aquest termini, qualsevol desperfecte serà responsabilitat del client i eximirà de qualsevol responsabilitat a fogocasa.com, l'empresa de transports o el fabricant.

 

Per a enviaments fora d'Espanya i Illes Balears consulteu-nos.

 

6- Garantia de Compra

 

Tots els productes oferts a la nostra botiga estan garantits per un període mínim d'un any i, si escau per l'atorgada per cada fabricant o per la legislació vigent. Posem especial interès a assegurar que els nostres productes tenen el suport de reconeguts fabricants i un alt nivell de qualitat.

EL CLIENT trobarà al web diferents manuals a més d'incloure amb el producte instruccions de muntatge. fogocasa.com no es fa responsable dels danys causats pel no seguiment d'aquests manuals.

 

No serà d'aplicació la present garantia, si el CLIENT o un tercer hagués realitzat modificacions, reparacions o manipulacions en els productes subministrats.

 

7- Procediment de reclamació de ruptures, peces defectuoses o manca de peces

 

Tots els productes s'han d'inspeccionar en el moment del lliurament. Si l'embalatge està malmès s'ha d'especificar "embalatge danyat" en l'albarà del transportista, si no es fa, la mercaderia no queda coberta per l'assegurança i no s'admetran reclamacions posteriors. No és vàlid anotar "pendent de revisió"

 

7.1- Per reclamacions produïdes per incidència en el transport:

Si considera que el producte no ve en condicions ha de deixar constància sempre per escrit a l'albarà del transportista, explicant clarament la incidència i fer fotografies que reflecteixin el problema. ATENCIÓ: NO ÉS VÀLID APUNTAR. "EXCEPTE EXAMEN O PENDENT DE REVISIÓ", quan les deficients condicions siguin manifestes, s'ha de ser molt més específic incloent text explicatiu i en últim cas contactar amb la nostra empresa o rebutjar la recepció.

- Un cop realitzat el procediment anterior deixant per escrit a l'agència transportista les incidències observades i havent detectat un problema

- Informar per correu electrònic de la INCIDÈNCIA a incidencias@fogocasa.com en el mateix dia de la recepció de la mercaderia (aquest termini és l'exigit per l'empresa asseguradora de la mercaderia i és la ÚNICA manera d'exigir les responsabilitats corresponents) ADJUNTANT OBLIGATÒRIAMENT :

  • Còpia de l'albarà de transport de recepció on es reflecteixi el comentari de la incidència detectada (si no ha posat l'anotació el transportista no es farà càrrec del mal)

  • Les fotografies que doni suport aquesta disconformitat (foto de l'embalatge trencat)

  • En el mateix mail o un de posterior (termini 2-3 dies) Adjuntar a més per a la valoració per part del departament tècnic:

    • Foto de cadascuna de les peces que considera danyada (per exemple: un vidre, un cop en un lateral o frontal, etc.)

  • Sense aquesta informació no es processarà la reclamació.

Per establir la naturalesa del mal, sol·licitem proves en forma d'imatges (fotografies). Quan els rebem, el departament tècnic decidirà com procedir. S'ha de fer una fotografia del producte in situ, per exemple, per a les estufes, aquesta ha de romandre al palet de transport.

Si un article ha estat lliurat amb una peça reemplaçable danyada (un vidre, una motllura abonyegada, una ceràmica trencada, etc.), li enviarem una peça de recanvi en el menor temps possible. No substituïm els articles que tenen parts danyades reemplaçables, els articles només es reemplacen si les parts no són reemplaçables o segons el nostre criteri.Una vegada que el nostre departament tècnic valori la reclamació, aquelles reclamacions aprovades, s'enviaran les peces de recanvi, generalment dins de 5 a 14 dies hàbils, aquests terminis estan subjectes als nivells d'existències a la nostra fàbrica. Les ceràmiques poden tenir un termini més gran que li serà comunicat a la major brevetat possible.

L'empresa es reserva el dret de rebutjar qualsevol sol·licitud en cas que es produeixi un dany o l'ús incorrecte del producte en la propietat del client o durant el desenbalaje o muntatge del mateix.


La Companyia no serà responsable dels costos en què incorri el client en cas que no inspeccionin i s'assegurin que el producte és sòlid i complet abans del muntatge.

8- Devolució i Anul·lació:

 

En productes artesanals, productes realitzats a mida, amb adaptacions, que s'hagin pintat segons sol·licitud del client o s'hagi realitzat muntatge dels mateixos o usat, no es poden retornar.

En el cas d'exercici del dret de desistiment que es reconeix al client que tingui la condició de consumidor, fogocasa.com li reemborsarà l'import del 40% de la quantitat total (preu, impostos i transport) si s'ha satisfet el 100% de l'import , el 60% restant és considerat en concepte de reserva tal com ve especificat a la factura. El curs de la devolució es realitzarà pel mateix mitjà que el client va realitzar el pagament en el moment de formalització de la compra. El cost directe de lliurament i devolució de l'article adquirit, tractant-se d'una venda a distància, seran a càrrec del client i només serà possible la devolució si l'embalatge és l'original i està en perfecte estat.

En relació als costos d'enviament, els productes que tinguin oferta de transport gratuït (quan el port en factura apareix indicat com 0.00 €), en el cas de devolució, s'aplicarà com a cost de l'enviament, el cost d'agència, com si no hagués tingut l'oferta de transport gratis.

En relació als costos de devolució de la comanda, aquests cal tenir en compte que són molt més elevats que els costos d'enviament, en el moment de la comunicació de la devolució, s'informarà al client del cost de devolució del producte en qüestió.

El termini per a l'exercici del dret de desistiment és de set dies hàbils, comptats a partir des de la comanda, o fins que el producte hagi sortit de les nostres instal·lacions, el que passi abans per productes artesanals o amb peticions especials o de set dies hàbils des la recepció del producte per a la resta de productes, i un cop exercit el dret, fogocasa.com disposarà d'un termini màxim de 30 dies des de la recepció a les nostres instal·lacions del producte per a la verificació de les condicions.

En qualsevol cas el client es farà càrrec dels costos directes de lliurament i devolució de l'esmentat producte, al tractar-se d'una venda a distància. El client únicament respondrà del preu d'adquisició del producte quan la seva devolució sigui impossible per pèrdua, destrucció o una altra causa que li impedeixi retornar l'article adquirit, o bé la disminució de valor del producte no sigui conseqüència del seu ús d'acord amb la naturalesa de l'article .

 

Per evitar aquests successos, un expert es posarà en contacte amb vostè després de la compra per ajustar la comanda si fos necessari.

Métodos de pago
Envíos
bottom of page